Syekh Ali As-Shabuni Wafat, Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilmiah Beliau

0
51

BincangSyariah.Com – Syekh Ali As-Shabuni atau nama lengkapnya Muhammad Ali ash-Shabuni‎ merupakan salah satu ulama tafsir yang lahir di Aleppo, Suriah, 1 Januari 1930. Beliau  adalah pakar tafsir yang berasal dari Suriah, dan merupakan salah seorang Guru Besar ilmu tafsir di Ummul Qura University, Makkah, Saudi Arabia.

Syekh Ali As-Shabuni merupakan ulama yang produktif menghasilkan beragam karya dari berbagai bidang keilmuan antara lain tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Dalam bidang tafsir terutama, karya beliau yang banyak dikaji di Indonesia terutama adalah Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, Shafwat al-Tafaasir, dan al-Tibyan fi ‘Ulum al-Quran.

Rihlah Ilmiah 

 

Syekh Ali as-Shabuni menerima pendidikan dasar dan formal mengenai ilmu-ilmu agama dari bimbingan ayahnya sendiri yang bernama Jamil Ali as-Shabuni. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Ali as-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah yakni Madrasah al-Tijariyyah selama satu tahun.

Setelah itu, Beliau meneruskan rihlah ilmiah-nya ke sekolah khusus syariah yaitu Khasrawiyya yang berada di Aleppo. Saat menempuh pendidikan di Khasrawiyya, Ali as-Shabuni tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu tentang keislaman melainkan juga mata pelajaran umum.

Ia menamatkan pendidikannya di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Berhubung Ali as-Shabuni memperoleh beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Gelar Sarjana (strata satu) dan Magister (strata dua) ia dapatkan dari universitas tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, as-Shabuni kembali ke Aleppo kota kelahirannya. Beliau mengabdikan dirinya untuk mengajar sekolah menengah atas di sana selama kurang lebih delapan tahun. Setelah itu, as-Shabuni mendapat tawaran mengajar di Fakultas Syariah Ummul Qura dan Fakultas Pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz.

Beliau mengajar di  dua universitas tersebut selama kurang lebih 28 tahun. Berkat kepakaran beliau di bidang tafsir, beliau mendapat gelar seorang guru besar ilmu tafsir di Universitas Ummul Qura, Mekah, Arab Saudi.

Karya-Karya Syekh Ali as-Shabuni

 

Sebagai ulama yang produktif, Syekh Ali as-Shabuni menghasilkan puluhan karya semasa hidup. Berikut ini kitab-kitab karangan Beliau, diantaranya :

 1. Shafwat al-Tafaasir
 2. Al-Mawarits fi as-Syariat al-Islamiyyah.
 3. al-Tibyan fi ‘Ulum al-Quran.
 4. Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam
 5. As-Sunnah an-Nabawiyyah Qismun Minal Wahyil Ilaahiyyi al-Munazzal.
 6. At-Tafssirul Waadhih al-Muyassar.
 7. Al-Hadyun Nabawiyyus Shahiih fii Shalaatit Taraawiih.
 8. Iijaazul Bayaan fii Suwaril Qur’an.
 9. Aqiidatu Ahlis Sunnah fii Miizaanis Syar’i.
 10. An-Nubuwwah wal Anbiyaa’.
 11. Risaalatus Shalaah.
 12. Kasyful Iqtiraa’aat fii Risaalatit Tanbiihaat Haula Shafwatit Tafaatsiir.
 13. Durratut Tafaatsiir.
 14. Jariimatur Ribaa Akhtarul Jaraaim ad-Diiniyyah wal Ijtimaaiyyah.
 15. At-Tabshiir bimaa fii Rasaa’il Abi Bakrin Abu Zaid minat Tazwiir.
 16. Syarh Riyaadhus Shaalihiin.
 17. Syubhaatun wa Abaathiil Haula Ta’addudi Zaujaatir Rasuul.
 18. Risaalatun fii Hukmit Tashwiir.
 19. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir
 20. Mukhtashar Tafsir at-Thabari.

Wafat                  

Dunia berduka dengan kepulangan Syekh Ali as-Shabuni kehadirat Allah SWT. Beliau wafat di kota Yaleppo, Turki tepatnya pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 atau 6 Sya’ban 1442 H.  Semoga seluruh amal beliau diterima di sisi Allah Swt. amiin.

100%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here