Semasa dengan Nabi tetapi Tidak Sempat Berjumpa Apakah Disebut Sahabat?

0
3204

BincangSyariah.Com – Sahabat adalah orang yang selama hidupnya pernah bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan Islam dan meninggal dunia pun masih memeluk agama Islam. Lalu, adakah orang yang hidup semasa Nabi saw. dan memeluk agama Islam namun ia tidak sempat melihat beliau, apakah ia juga dapat disebut sahabat?

Di dalam studi ilmu hadis, orang yang hidup pada zaman jahiliyyah, zaman Nabi saw. dan masuk Islam, namun tidak sempat melihat Nabi saw. adalah disebut dengan al-Mukhadhram/Al-Mukhadhramuun. Menurut pendapat yang shahih sebagaimana dijelaskan oleh syekh Mahmud At-Thahhan di dalam kitab Taisir Mustalah Al-Hadis, mereka (al-mukhadhramun) itu digolongkan pada tabi’in bukan sahabat.

Imam Muslim menghitung jumlah mereka ada dua puluh orang. Mereka adalah Abu Umar, Sa’id bin Iyas Asy-Syaibani, Suwaid bin Ghaflah, Syuraih bin Hani’, Basyir bin Amru bin Jabir, Amru bin Maimun Al-Azdi, Al-Aswad bin Yazid An-Nakha’i, Al-Aswad bin Hilal Al-Muharibi, Al-Ma’rur bin Suwaid, Abd Khair bin Yazid Al-Khailani, Syubail bin Auf Al-Ahmasi, Mas’ud bin Harrasy, Malik bin Umair, Abu Usman An-Nahdi, Abu Raja’ Al-Aththardi, Ghunaim bin Qais, Abu Rafi’ Ash-Shaigh, Abul Halal Al-‘Atki (Rabi’ah bin Zurarah), Khalid bin Umair Al-‘Adwi, Tsumamah bin Hazn Al-Qusyairi, dan Jubair bin Nafir Al-Khadhrami.

Namun, menurut pendapat yang shahih jumlah mereka lebih banyak dari itu. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, Jubair bin Al-Harts, Jabir Al-Yamini, Ad-Dhahhak bin Qais, Abdullah bin ‘Akim, dan Amru bin Abdillah bin Al-Asham.

Demikianlah orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi saw. namun hidup semasa dengan beliau dan mereka telah memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya tidak disebut dengan sahabat tetapi masuk dalam kategori tabi’in yang mendapat sebutan khusus, yakni al-mukhadhram atau al-mukhadhramun. Wa Allahu A’lam bis Shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here