Kisah Imam Malik Menunjukkan Kitab Muwatha` Kepada 70 Ahli Fikih

3
1748

BincangSyariah.Com – Barangkali kita telah mengetahui bahwa kitab hadis Shāhih Bukhāri dan Shāhih Muslim adalah kitab paling shahih setelah Al-Qur`an, namun perlu diketahui ada kitab sebelum itu yang lebih shahih, yaitu kitab al-Muwattha` karya al-Imam Malik.

Beliau adalah Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir al-Ashbahi at-Tamīmi, disebut juga Imam Darul Hijrah, pemimpin kota Madinah. Lahir pada 93 H dan wafat pada 179 H. Banyak pujian ulama besar kepadanya, kita kutip saja Imam asy-Syāfi’i dan an-Nasā’i. Imam asy-Syāfi’i berkata, “Seandainya tidak ada Imam Malik dan Ibnu ‘Uyainah maka ilmu di Hijaz pastilah telah hilang.” Imam an-Nasā`i berkata, “Bagiku tidak ada yang lebih berjiwa besar, mulia, dan kuat hafalannya setelah para Tabi’in kecuali Imam Malik bin Anas. Adapun setelah beliau dalam ilmu hadis adalah Syu’bah dan Yahya bin Sa’id al-Qatthān.” (Dr. Muhammad bin Turki at-Turki, Manāhij al-Muhadditsīn, Saudi – Dar el ‘Ashāmah, cetakan pertama tahun 2009, halaman 9)

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, kitab al-Muwattha` karya al-Imam Malik adalah kitab yang shahih sebelum Bukhari dan Muslim, hanya saja kitab al-Muwattha` belum benar-benar murni berisi hadis saja. Disana terdapat pendapat para sahabat dan tabi’in. Dalam artian kitab al-Muwattha` merupakan kitab fikih sekaligus kitab hadis. Dan diantara faktor yang menyebabkan kitab ini shahih adalah perkataan Imam al-Bukhāri, “Paling shahihnya sanad adalah Malik dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar.”

Latar belakang lahirnya kitab al-Muwattha`, tepatnya penamaan kitab ini, sebagaimana dikutip dari kitab as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyri’ al-Islami karya Syaikh Mushtofa ash-Shibā’i,

ولعل أشهر ما عرف به الإمام مالك رحمه الله، كتابه “الموطأ” الذي ألفه بإشارة من المنصور حين حج وطلب إليه أن يدون كتابا جامعا في العلم يتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، وأن يوطئه للناس، فألف كتابه هذا، وسماه “الموطأ”

Baca Juga :  Saat Nabi Berhari Raya

Barangkali sesuatu yang paling masyhur yang membuat Imam Malik dikenal adalah kitabnya al-Muwattha` yang beliau susun setelah Khalifah al-Mansur memberikan isyarat kepadanya ketika ia melaksanakan ibadah haji, kemudian meminta kepada Imam Malik untuk menulis kitab Jāmi’ dalam ilmu (kitab hadis yang memuat seluruh bab-bab hadis), yang mana kitab itu terhindar dari ketegasan (tasyaddud) Ibnu ‘Umar dan keringanan (rukhshah) Ibnu ‘Abbas, dan hendaknya kitab itu disetujui oleh orang-orang.maka Imam Maik menyusun kitab ini dan menamakannya al-Muwattha`.

Selain cerita diatas, Imam as-Suyuthi memiliki versi lain dari latar belakang penamaan kitab ini dengan nama al-Muwattha`, yaitu sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Imam malik berkata, “Aku menunjukkan kitab ini kepada tujuhpuluh ahli fikih kota Madinah, maka merekapun semuanya menyetujuiku atas kitab ini, akupun menamakannya dengan al-Muwattha`” (Syaikh Mushtofa ash-Shibā’i, as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyri’ al-Islami, al-Maktabah al-Islami Dar el-Warrāq, halaman 470).

Hāji Khalīfah mengomentari kitab ini adalam kitabnya Kasyf alDzunūnan Usamy alKutub wa alFunūn, “Kitab al-Muwattha` karya Imam Malik bin Anas, pemimpin Dār ul Hijrah (Madinah) yaitu kitab lama yang diberkahi, dalam kitab tersebut terhimpun hadis-hadis shahih dengan standar beliau, bukan shahih sebagaimana umumnya istilah ahli hadis pada umumnya. Demikian karena beliau meriwayatkan beberapa hadis mursal.” (Dr. Muhammad Mubarak as-Sayyid, Manāhij al-Muhadditsīn, al-Azhar – Dār ath-Thiba’āh al-Muhammadiyyah, halaman 43).

Perlu diketahui riwayat kitab al-Muwattha` mencapai tigapuluh riwayat dan yang paling terkenal adalah riwayat dari Yahya bin Yahya, Ibnu Bakir, Mush’ab, Ibnu Wahb, Imam Muhammad bin al-Hasan. Abu Bakr al-Abhari menuturkan mengenai jumlah hadis dalam kitab al-Muwattha` terkait banyaknya jumlah riwayat kitab ini, beliau berkata:

Baca Juga :  Empat Kriteria Orang yang Mendapatkan Ampunan Allah

جملة ما في “الموطأ” من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون

Jumlah hadis dalam kitab al-Muwattha` yang berupa atsar dari Nabi SAW, para sahabat dan tabi’in ialah 1720 hadis, dan yang berupa musnad ada 600 hadis, dan yang mursal 222 hadis, yang mauquf 613 hadis, dan dari perkataan tabi’in 285. (Syaikh Mushtofa ash-Shibā’i, as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyri’ al-Islami, al-Maktabah al-Islami Dar el-Warrāq, halaman 472-473).

Ibn ‘Abdi al-Barr, seorang ulama yang mengarang kitab yang menyambungkan hadis-hadis mursal, munqathi’ dan mu’ddhal dalam al-Muwattha berkata:

وجمع ما فيه من قوله “بلغنى” و”عن الثقة” عنده مما لم يسنده واحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة وهي:

 1. إنى لا أنسى ولكن أنسى لأسن (أخرجه فى كتاب السهو)
 2. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر (أخرجه فى كتاب الاعتكاف)
 3. قال معاذ بن جبل: آخر ما أوصانى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلى فى الغرز أن قال “أحسن خلقك للناس، يا معاذ بن جبل (أخرجه فى كتاب حسن الخلق، حديث)
 4. إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة (أخرجه فى كتاب الاستسقاء)

“Semua perkatan Imam Malik seperti “balaghani” (telah sampai kepadaku) dan “an al-tsiqah” yang tidak menyambung sanadnya kepada Nabi ada 61 hadis, semuanya bersambung jika ditelisik melalui jalur selain jalurnya Imam Malik kecuali empat Hadis yang tidak diketahui, yaitu:

 1. إنى لا أنسى ولكن أنسى لأسن (diriwayatkan dalam Bab Sahwi)
 2. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر (diriwayatkan dalam bab i’tikaf)
 3. قال معاذ بن جبل: آخر ما أوصانى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلى فى الغرز أن قال “أحسن خلقك للناس، يا معاذ بن جبل (diriwayatkan dalam kitab Husn al-khuluq)
 4. إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة (diriwayatkan dalam kitab al-Istisqa).”
Baca Juga :  Sejarah Perang Khandaq yang Terjadi di Bulan Syawal

Akan tetapi keempat hadis di atas sudah disambungkan sanadnya oleh Imam ibn al-Shalah. (Dr. Muhammad Mubarak as-Sayyid, Manāhij al-Muhadditsīn, al-Azhar – Dār ath-Thiba’āh al-Muhammadiyyah, halaman 44)

Demikianlah pemaparan singkat mengenai kitab al-Muwattha`. Semoga kita dapat mendalami kitab shahih ini sampai khatam, dan mendapatkan ilmu serta barokah Imam Malik. Amiin..

Amien Nurhakim

3 KOMENTAR

 1. […] Muhammad Abu Zahrah memilih Abu Bakr bin Abdurrahman sebagai nama ketujuh, seperti yang beliau kupas di kitab beliau yang berjudul Malik: hayatuhu wa asruhu – arauhu wa fiqhuhu, hal 165. Begitu juga dengan Ibn Qayyim dalam I’lam al-Muwaqi’in, 1/41, memilih Abu Bakr bin Abdurrahman sebagai nama ketujuh. (Kisah Imam Malik Menunjukkan Kitab Muwatha Karyanya pada 70 Ahli Fikih) […]

 2. […] BincangSyariah.Com – Di penghujung akhir abad 1 H, begitu banyak alim ulama dilahirkan. Satu diantaranya Laits bin Sa’ad bin Abdurrahman. Beliau lahir di Qalqashandah, sebuah kampung asri di Mesir pada tahun 94 H. Kira – kira berbeda satu tahun dengan kelahiran Imam Malik bin Anas pendiri Mazhab Maliki yang lahir pada tahun 93 H. Meskipun secara geografis keduanya terpisah sangat jauh, namun Alloh SWT pertemukan keduanya di Madinah, tempat kelahiran Imam Malik. Semenjak pertemuan itu, kedua pakar fikih ini lebih sering lagi berinteraksi. (Baca: Kisah Imam Malik Menunjukkan Kitab Muwatha` Kepada 70 Ahli Fikih) […]

 3. […] Disebutkan bahwa dalam hal berpakaian, imam Malik sangat memperhatikan pakaian yang digunakannya. Bagi beliau, memakai pakaian bagus adalah salah satu bentuk dari pemuliaan terhadap ilmu dan orang yang berilmu. Bagi beliau, memakai pakaian bagus adalah lambang dari tingginya wibawa orang berilmu. Oleh karenanya, imam Malik selalu tampil dengan pakaian dan sorban yang paling bagus dan mahal. (Baca: Kisah Imam Malik Menunjukkan Kitab Muwatha` Kepada 70 Ahli Fikih) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here