Biografi Syaikh Zakariyya Al-Anshari (823 H/1420 M-926 H/1520 M): Ulama Mazhab Syafi’i yang Masyhur Namanya sampai Asia Tenggara

2
39

BincangSyariah.Com – Nama lengkap Syaikh Zakariyya al-An ialah Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad Zakaria al-Anshari as-Sunaki. Beliau dilahirkan di Sunaikah, sebuah desa kecil yang terletak antara kota Bilbis dan al-Abbasiyah, Mesir Timur pada tahun 823 H/1420 M. Semasa hidupnya beliau adalah seorang Qadhi’ (Hakim Negara) untuk mazhab Syafi’i. Beliau adalah ulama yang pakar di berbagai keilmuan keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, hingga gramatika bahasa Arab dan logika.

Semenjak balita, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Zakariyya al-Anshari ialah anak tunggal. Pasca di tinggal wafat ayahnya, kehidupan Zakariyya kecil cukup berat secara ekonomi. Dikisahkan bahwa Syaikh Salih Rabi’ bin Abdullah as-Sulami ketika berkunjung ke desa Sunaikah, ibunda Zakaria meminta pekerjaan kepada Syaikh Salih demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Syaikh as-Sulami kemudian diminta oleh ibunda Zakaria agar membawa Zakaria kecil ke Kairo. Syaikh as-Sulami menyanggupinya, dan akhirnya Zakaria dibawa ke al-Azhar untuk belajar sekaligus membantu-bantu pekerjaan disana.

Perjalanan Akademik

Pendidikan dasar yang diterima Zakariyya di desa asalnya, mendapatkan perkembangan yang pesat ketika berada di Al-Azhar. Dalam waktu singkat, Zakaria telah mampu menghafalkan Al-Quran dan beberapa kitab, seperti kitab al-Minhaj an-Nawawi, Alfiyyah Ibn Malik, Alfiyyatu al-Hadits karya al-‘Iraqi, As-Syathibiyyah (di bidang Qira’at/ragam riwayat bacaan Al-Quran), dan sejumlah kitab lainnya. Inilah periode pertama pembelajaran Zakaria di al-Azhar. Selapas itu, beliau kembali pulang ke kampung halamannya untuk bekerja.

Syaikh Zakariyya al-Anshari kemudian melanjutkan belajar lagi di al-Azhar. Pada periode pembelajaran kedua ini, Zakaria mempelajari kitab Syarh al-Bahjah, al-‘Adhud, Syarh al-Ibari, Syarh Tashrif al-‘Izzi, dan lainnya. Selain itu, beliau juga mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Termasuk diantaranya ialah matematika, seni menulis indah (al-Khott), hingga ilmu retorika.

Testimoni Ulama tentang Kealimannya

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-‘Asqalani dalam ijazahnya untuk Syaikh Zakariyya al-Anshari pernah menuliskan, “aku izinkan bagi Zakariyya untuk membaca Al-Qur’an dengan jalur periwayatan yang ditempuh­nya, dan mengajarkan fikih yang telah dituliskan dan diserahkan Al-Imam Asy-Syafi’i. Kami, aku dan Zakariyya, memohon pertolongan kepada Allah untuk ke­lak dapat bersua dengan-Nya.”

Al-‘Aydarusri pernah berkomentar bahwa adalah hal yang lumrah jika Zakaria diizinkan untuk mengajar di samping gurunya. Pengalaman sebagai asisten bagi gurunya inilah yang menjadi cikal bakal kepakaran Zakaria dalam bidang ilmu keislaman.

Mengenai akhlak Syaikh Zakariyya, Al-‘Alaa`i bersaksi bahwa Al-Qadhi Zakariyya telah menyatukan ilmu pengetahuan, wawasan, dan karya tulisnya, dengan akhlaqnya yang mulia dan kebaikan langkahnya di hadapan para ulama besar yang diambil ilmunya, yang belum pernah ada pada ulama se­bayanya.

Akhlak Zakaria tercermin dalam ucapan terimakasih yang beliau tujukan pada Syaikh as-Sulami beserta keluarganya yang telah merawat dan mendidiknya dengan penuh perhatian. Syaikh Zakariyya juga tak lupa senantiasa mendoakan Syaikh as-Sulami agar diangakat derajatnya oleh Allah SWT.

Sebagai murid asuh Syaikh as-Sulami, Zakaria muda tidak sepenuhnya mengandalkan penghidupan pada beliau. Pada suatu waktu, Zakaria muda memilih untuk meninggal­kan rumah Syaikh as-Sulami dan menetap di emperan masjid Al-Azhar. Keadaan beliau cukup memprihatinkan pada saat itu. Pernah suatu ketika, beliau terpaksa memakan kulit semangka sisa orang lain demi mengganjal perutnya yang lapar. Semua keprihatinan tersebut tidak mengundurkan Zakaria dari semangatnya untuk belajar.

Guru-gurunya

Menurut para penulis biografi ulama, guru Zakariyya mencapai lebih dari 150 orang. Di antara guru-gurunya yang terkemuka adalah,

 1. Syaikh Zainuddin Abu Dzar Abdurrahman bin Muhammad Az-Zarkasyi Al-Hanbali,
 2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ali Al-Qayati,
 3. Ibn Al-Majdi Syaikh Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Rajab bin Thubaigha Asy-Syafi’i,
 4. Ibn Al-Furat Al-Qadhi ‘Izzuddin Abdurrahim Al-Mishri Al-Hanafi,
 5. Syaikh al-Hafizh Abu Al-Fadhl Ahmad Al-‘Asqalani,
 6. Syaikh Abu Al-Yaman Muhammad bin Muhammad Al-Hasyimi Al-‘Uqaili Al-Makki,
 7. Syaikh Abu Al-Fath Muhammad bin Abubakar Al-Qurasyi Al-‘Utsmani,
 8. Ibn Zhuhairah Muhammad Al-Qurasyi Al-Makhzumi Al-Makki,
 9. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli,
 10. Muhyiddin Al-Kafiyaji.

Murid

Sedangkan di antara murid-muridnya yang terkenal adalah,

 1. Hamzah bin Abdul­lah An-Nasyiri Al-Yamani,
 2. Jamaluddin Abu Abdillah Abdul Qadir bin Hasan Ash-Shani Al-Qahiri,
 3. Tajuddin Abdul Wahhab Ad-Danjihi Al-Mishri,
 4. Ali bin Muhammad Al-Maqdisi,
 5. Al-Imam Al-‘Allamah Fakh­ruddin Utsman As-Sinbathi,
 6. Al-Qadhi Muhammad bin Ahmad Al-Farfur Ad-Dimasyqi,
 7. Syaikh Taqiyyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Qari Ad-Dimasyqi, dan lain-lain.

Karya-Karya

Syaikh Zakaria al-Anshari merupakan ulama yang dikenal sebagai penulis syarah dan hasyiyah yang handal. Karya-karyanya ialah seputar keilmuan akidah, fikih, ushul fikih, faraidh, manthiq, tasawuf, hadits, nahwu, dan sebagainya. Tak kurang dari 50 karya dalam berbagai bidang tersebut yang di­tulisnya semasa hidupnya yang panjang. Diantara kitab-kitab beliau yang terkenal ialah:

 • Fathur Rahman dalam bidang tafsir.
 • Ad-Daqa`iq al-Muhkamah dalam bidang qira’at.
 • Tuhfatu al-Bari ‘ala Shahih al-Bukhari dalam bidang hadis.
 • Tanqih Tahrir al-Lubab dalam bidang fikih.
 • Fathul Baqi Syarh Alfiyah al-‘Iraqi dalam bidang mushthalah hadis.
 • Asna al-Mathalib fi Syarh Raudhatu ath-Thalib dalam bidang fikih.
 • Al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah dalam bidang fikih.
 • Labb al-Ushul dalam bidang ushul fiqh.
 • Syarh Syudzur adz-Dzahab dalam bidang nahwu.
 • Syarh Risalah al-Qusyairi dalam bidang tasawuf.
 • Syarh Isaghuji dalam bidang manthiq (ilmu logika).
 • Al-Lu`lu` an-Nazhim fi Rumi at-Ta’allumi wa at-Ta’lim dalam bidang tarbiyah (ilmu pendidikan).

Selain karya-karya diatas, terdapat pula karya-karya beliau yang masih dalam bentuk manuskrip, yakni:

 • Fathul Jalil ta’liq (komentar) terhadap Tafsir al-Baidhawi
 • Tuhfatu Nujabaa’ al-‘Ashr dalam bidang tajwid.
 • Fathu al-‘Allam bi Syarhi al-I’lam bi Ahadits al-Ahkam dalam bidang fikih.
 • Az-Zubdah ar-Raa’iqah Syarh Qashidah Burdah fi madhi Rasulillah.

Syaikh Zakaria al-Anshari meninggal pada tanggal 4 Dzulhijjah 926 H/27 November 1520 M dalam usia 100 tahun lebih.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here